Sorbische Kulturinformation - "Wutrobnje witajće / Witajśo k nam - Herzlich willkommen"

Wustajeńce Lodki

My organizěrujomy wustajeńce serbskich wuměłcow w klubowni a kabinetowe wustajeńce w rumnosćach LODKI.

Naše drogowańske wustajeńcy móžośo se zadermo wupóžycyś.

Pśiduca wustajeńca

„Roźony w Dolnej Łužycy | Geboren in der Niederlausitz“

Wuměłc buźo Tomasz Woloszyn

dalšne informacije hyšći slěduju…

 

Aktualna wustajeńca

Foto: Archiv STSRC

30 lět Spěchowańske towaristwo za serbsku rěc w cerkwi z. t. –

Wustajeńca pśi góźbje jubileja w Serbskem domje w Chósebuzu

Pó dłujkolětnem pódtłocowanju serbskeje rěcy w cerkwi su se wót lěta 1987 zasej pśewjadli serbske namše w Dolnej Łužycy. Aby se źěło kupki Serbska namša dalej pódpěrało, jo se załožyło w lěśe 1994 Spěchowańske towaristwo za serbsku rěc w cerkwi z. t. (STSRC). Wó jogo wobšyrnem a casy tež žurniwem statkowanju wót załoženja až do pśibytnosći znani wustajeńca, kótaraž buźo wiźeś wót 25. apryla 2024 až do 26. julija w Serbskem domje w Chóśebuzu. Wóna pśedstajijo wósadne žywjenje a dajo pśeglěd wó serbskich a serbsko-nimskich namšach a fararjach, kótarež su zapowědali Bóže słowo w maminej rěcy a to źinsa hyšći gótuju. Dalej se prezentěruju plakaty, kenž su ze spěchowanim towaristwa nastali a šyroka paleta publikacijow towaristwa, mjazy drugim nowe wudaśe serbskeje Biblije z lěta 1868 w śišćanej a digitalnej formje, serbske spiwaŕske a wjele drugich duchownych knigłow.

Wustajeńcu pśigótuju cłonki towaristwa w kooperaciji ze Serbskeju kulturneju informaciju LODKA a Šulu za dolnoserbsku rěc a kulturu, a wóna se spěchujo wót Załožby za serbski lud a Ewangelskeje cerkwje Barliń – Bramborska – šlazyńska Górna Łužyca (EKBO).

 

Wustajeńce (2022 – 2024)

Foto: Johannes Hustädt

“rownowen do mólowanja | drauflosgemalt”

Johannes Hustädt

Awtistiski wuměłc Johannes Hustädt z Chóśebuza mólujo wót źiśetstwa, wobstawnje a z rozpalonosću.
Gaž pśez swóju intuiciju zacuwa, až co něco wěstego z njogo wen, mólujo w zmysle słowa rownowen. Casy
se zda, ako by te w jogo nutśikownem składowane wobraze tšojenja a dožywjenja w jogo mólarnjach
wótbłyšćowali. To mógu byś wobglědowanja z pśirody, wobraze pó muzikach a filmach, fantazijowe a
bajkowe motiwy, wuznamne wósobinske situacije a symboliski nakazane wašnja žywjenja.
Wustajeńca jo až do 19.04.2024 wšednje pónjeźele do pětka wót zeger 10.00 do 16.30
a kóńc tyźenja a swěty źeń pó dojadnanju wiźeś.

Foto: Rosemarie Karge

“Doma, doma rědnje jo – Zu Hause ist es am schönsten”

Wót stwórtka, 02.11.2023 jo k wiźenju nowa wustajeńca w Serbskem domje.

Až do 19.01.2024 móžośo se tu wustajeńcu woglědaś.

Foto: Archiv

Serbske žywjenje w Drjenowje | Drehnow – wendische Lebensbilder

“Rěc zwězujo” jo mě wuběźowanja, ako jo łoni pśewjadła Załožba za serbski lud. Dolnoserbski sekstet z.t. jo se procował wó myto z ideju, se zaběraś z wuwiśim něga ceło serbskeje jsy Drjenow. Wjele raz su se na burskich dwórach zmakali a zběrali informacije a dokumenty.

Co jo w Drjenowje serbskego, kake tradicije how woplěwaju? Co jo wjas we wušej 100 lětach pregowało? Wažne žywjeńske drogi staršeje generacije su wobwliwowane  pśez wobej swětowej wójnje. Kak jo se wuwijało serbske žywjenje w pówójnskem casu? Jo serbska rěc grała w šuli, cerkwi abo rolnikaŕstwje jadnu rolu? Wšykne aspekty wejsnego žywjenja pomagaju nam rozměś źinsajšnu situaciju. A to dej nas zrazom teke pógnuwaś pśemyslowaś, co jo nam teke źinsa wažne.

Póstark su byli žywjeńske dopomnjeśa Johanny Pontoweje, kótarež jo spisała z pomocu źowki Doris Klinke-Schulze. Dolnoserbski sekstet jo ceły projekt pśewóźował.

Kóńc lěta 2022 jo se zgromaźony material a publikaija w nimskej a a zukowe nagrawanja serbskej rěcy pśedstajili w Drjenowje. Te jadnab 100 starych fotografijow pokazujo wšake aspekty serbskego burskego žywjenja we jsy pśez wěcej generacijow. Wustajeńca SKI Lodka w Serbskem domje, kótaraž se wótwórijo 27. julija, pokazujo wuběrk fotow. Dolnoserbskemu sekstetoju jo se z projektom raźiło, pśinjasć wjele luźi gromadu. A což jo se wubuźiło, žagli se nadalej. Dalšne aktiwity su slědowali a budu nadalej slědowaś.

Foto: Frank Stein

Der besondere Blick – zwischen Struktur & Illusion

wósobny glěd – mjazy strukturu a iluziju

Frank Stein ze Slěpego źěła ako lichy grafikaŕ a wuměłc w metěrje Airbrush-designa, mólarstwa, ilustracije a grafikowego designa. Bliskosć k fotografiji jo nastała w 1990tych lětach. Aby póglěd na nastate foto hyšći intensiwěrował, eksperimentěrujo wón w pokazanej wustajeńcy źělnje z śišćom na błyšćecych aluminijowych platach. Někotare fotografije Frank Stein wótbłyšćuju zgromadne źěło z Thomasom Schwarzom.

Thomas Schwarz tejerownosći ze Slěpego pokazujo skulptury, stwórjeńce z wósebnych bomow Łužyce. Wót gronje zwjerśane pjenjeze pśez prastare dubowe relikty až k rědkemu źiwemu kšuškoju. Wšykne maju waše swójske tšojeńka ako bywa dožywjobne w optice a haptice skulpturow.

Wustajeńca jo wót 21.04.2023 do 21.07.2023 wšednje pónjeźele do pětka wót zeger 10.00  do 16.30 a kóńc tyźenja a swěty źeń pó dojadnanju wiźeś.

Zastup jo dermotny.

Foto: Archiv Bürgerverein e.V. Schmellwitz
Foto: Archiv Bürgerverein e.V. Schmellwitz

CHMJELOW NĚGA & ŹINSA                     

SCHMELLWITZ GESTERN & HEUTE

Wót stwórtka, 26.01.2023 jo k wiźenju nowa wustajeńca w Serbskem domje.

Až do 14.04.2023 móžośo se tu wustajeńcu woglědaś.

Foto: Bernd Choritz

“módre z běłymi kwětkami”- módrośišć
„Blau mit weißen Blumen“ – eine Fotoausstellung über den Blaudruck

Wót stwórtka, 27.10.2022 jo k wiźenju nowa wustajeńca w Serbskem domje.

Až do 13.01.2023 móžośo se tu wustajeńcu woglědaś.

W Rogeńcu
W Rogeńcu

Heinz Bahrke z Rogeńca

„Widy – Blickwinkel

Wót stwórtka, 14.07.2022 jo k wiźenju nowa wustajeńca w Serbskem domje.

Až do 30.09.2022 móžośo se tu wustajeńcu woglědaś.

Finisaža bužo sobotu, 02.07.2022 zeg. 11:00

„Woblica- Antlitze

Lenka Teurigowa z Drježdźan

Wót stwórtka, 12.05.2022 jo k wiźenju nowa wustajeńca w Serbskem domje.

Až do 08.07.2022 móžośo se tu wustajeńcu woglědaś.

Foto: Milena Andree

Fotowa wustajeńca „Liuba“

Wót stwórtka, 03. februara 2022 jo k wiźenju nowa fotowa wustajeńca w Serbskem domje.

Pód titelom „Liuba“ prezentěruju se drastwowe fota. Projektowa wjednica jo Stefanie Masnik była.

Až do 14. apryla 2022 móžośo se tu wustajeńcu woglědaś.

Fotowy projekt jo spěchowany pśez Waloraciju serbskego kulturnego derbstwa za Łužycu.