Serbska kulturna informacija - witajće k nam! Witajśo k nam!

Wustajeńce Lodki

My organizěrujomy wustajeńce serbskich wuměłcow w klubowni a kabinetowe wustajeńce w rumnosćach LODKI.

Naše drogowańske wustajeńcy móžośo se zadermo wupóžycyś.

Aktualna wustajeńca

Foto: Archiv

Serbske žywjenje w Drjenowje | Drehnow – wendische Lebensbilder

“Rěc zwězujo” jo mě wuběźowanja, ako jo łoni pśewjadła Załožba za serbski lud. Dolnoserbski sekstet z.t. jo se procował wó myto z ideju, se zaběraś z wuwiśim něga ceło serbskeje jsy Drjenow. Wjele raz su se na burskich dwórach zmakali a zběrali informacije a dokumenty.

Co jo w Drjenowje serbskego, kake tradicije how woplěwaju? Co jo wjas we wušej 100 lětach pregowało? Wažne žywjeńske drogi staršeje generacije su wobwliwowane  pśez wobej swětowej wójnje. Kak jo se wuwijało serbske žywjenje w pówójnskem casu? Jo serbska rěc grała w šuli, cerkwi abo rolnikaŕstwje jadnu rolu? Wšykne aspekty wejsnego žywjenja pomagaju nam rozměś źinsajšnu situaciju. A to dej nas zrazom teke pógnuwaś pśemyslowaś, co jo nam teke źinsa wažne.

Póstark su byli žywjeńske dopomnjeśa Johanny Pontoweje, kótarež jo spisała z pomocu źowki Doris Klinke-Schulze. Dolnoserbski sekstet jo ceły projekt pśewóźował.

Kóńc lěta 2022 jo se zgromaźony material a publikaija w nimskej a a zukowe nagrawanja serbskej rěcy pśedstajili w Drjenowje. Te jadnab 100 starych fotografijow pokazujo wšake aspekty serbskego burskego žywjenja we jsy pśez wěcej generacijow. Wustajeńca SKI Lodka w Serbskem domje, kótaraž se wótwórijo 27. julija, pokazujo wuběrk fotow. Dolnoserbskemu sekstetoju jo se z projektom raźiło, pśinjasć wjele luźi gromadu. A což jo se wubuźiło, žagli se nadalej. Dalšne aktiwity su slědowali a budu nadalej slědowaś.

Wustajeńce (2022 a 2023)

Foto: Frank Stein

Der besondere Blick – zwischen Struktur & Illusion

wósobny glěd – mjazy strukturu a iluziju

Frank Stein ze Slěpego źěła ako lichy grafikaŕ a wuměłc w metěrje Airbrush-designa, mólarstwa, ilustracije a grafikowego designa. Bliskosć k fotografiji jo nastała w 1990tych lětach. Aby póglěd na nastate foto hyšći intensiwěrował, eksperimentěrujo wón w pokazanej wustajeńcy źělnje z śišćom na błyšćecych aluminijowych platach. Někotare fotografije Frank Stein wótbłyšćuju zgromadne źěło z Thomasom Schwarzom.

Thomas Schwarz tejerownosći ze Slěpego pokazujo skulptury, stwórjeńce z wósebnych bomow Łužyce. Wót gronje zwjerśane pjenjeze pśez prastare dubowe relikty až k rědkemu źiwemu kšuškoju. Wšykne maju waše swójske tšojeńka ako bywa dožywjobne w optice a haptice skulpturow.

Wustajeńca jo wót 21.04.2023 do 21.07.2023 wšednje pónjeźele do pětka wót zeger 10.00  do 16.30 a kóńc tyźenja a swěty źeń pó dojadnanju wiźeś.

Zastup jo dermotny.

Foto: Archiv Bürgerverein e.V. Schmellwitz
Foto: Archiv Bürgerverein e.V. Schmellwitz

CHMJELOW NĚGA & ŹINSA                     

SCHMELLWITZ GESTERN & HEUTE

Wót stwórtka, 26.01.2023 jo k wiźenju nowa wustajeńca w Serbskem domje.

Až do 14.04.2023 móžośo se tu wustajeńcu woglědaś.

Foto: Bernd Choritz

“módre z běłymi kwětkami”- módrośišć
„Blau mit weißen Blumen“ – eine Fotoausstellung über den Blaudruck

Wót stwórtka, 27.10.2022 jo k wiźenju nowa wustajeńca w Serbskem domje.

Až do 13.01.2023 móžośo se tu wustajeńcu woglědaś.

W Rogeńcu
W Rogeńcu

Heinz Bahrke z Rogeńca

„Widy – Blickwinkel

Wót stwórtka, 14.07.2022 jo k wiźenju nowa wustajeńca w Serbskem domje.

Až do 30.09.2022 móžośo se tu wustajeńcu woglědaś.

Finisaža bužo sobotu, 02.07.2022 zeg. 11:00

„Woblica- Antlitze

Lenka Teurigowa z Drježdźan

Wót stwórtka, 12.05.2022 jo k wiźenju nowa wustajeńca w Serbskem domje.

Až do 08.07.2022 móžośo se tu wustajeńcu woglědaś.

Foto: Milena Andree

Fotowa wustajeńca „Liuba“

Wót stwórtka, 03. februara 2022 jo k wiźenju nowa fotowa wustajeńca w Serbskem domje.

Pód titelom „Liuba“ prezentěruju se drastwowe fota. Projektowa wjednica jo Stefanie Masnik była.

Až do 14. apryla 2022 móžośo se tu wustajeńcu woglědaś.

Fotowy projekt jo spěchowany pśez Waloraciju serbskego kulturnego derbstwa za Łužycu.