Serbska kulturna informacija - witajće k nam! Witajśo k nam!

Serbska kulturna informacija was wita

Sobudźěłaćerjo kulturneju informacijow informuja wobšěrnje wo serbskim žiwjenju, stawiznach a kulturje.

Wopytowarjam steji najwšelakoriši informaciski material we wjacorych rěčach k dispoziciji. Literatura, zynkonošaki a regionalne rjemjeslniske wudźěłki wobohaćeja sortiment wobeju zarjadnišćow.

Sobuźěłaśerje kulturneju informacijowu informěruju wobšyrnje wó serbskem žywjenju, stawiznach a kulturje.

Woglědarjam stoj kradu wšakoraki informaciski material we wěcej rěcach k dispoziciji. Literatura, zwukowe nosarje a regionalne rucnikarske wuźěła wobogaśuju sortiment wobeju institucijowu.

SKI Budyšin

Foto Benno Scholze SKI

Pola nas namakaće wobšěrne informacije ke kulturje, stawiznam a zarjadowanjam Serbow w Hornjej Łužicy.

LODKA Chośebuz

Foto LODKA

Lodka organizěrujo informaciske zarědowanja, wustajeńce a programy, prezentěrujo Serbow ze stojnicami na wjelikich zarědowanjach ako wikach, na swěźenjach a w šulach.

wobrazk strony: Philipp Herfort