Serbska kulturna informacija - witajće k nam! Witajśo k nam!

Wo nas

Serbska kulturna informacija LODKA jo se wótworiła 6. měrca 1992 w Chóśebuzu. Informěrujomy wo žywjenju, wo stawiznach a rěcy našogo małego luda.

Foto: archiw LODKI

Serbski wuraz LODKA stoj za pokłady a bogatstwo našeje serbskeje kultury, kótarež musymy zachowaś a woplěwaś. Kulturna informacija jo wótnožka Załožby za serbski lud.

LODKA organizěrujo informaciske zarědowanja, wustajeńce a programy, prezentěrujo Serbow ze stojnicami na wjelikich zarědowanjach ako wikach, na swěźenjach a w šulach. Mimo brošurkow, dvdejkow a zukowych nosarjow póstaja teke wuźěłki ludowego wuměłstwa na pśedań.

 

Milena Stockowa & Sandra Mählojc